Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti: “DOBAVA DELOVNEGA KOMUNALNEGA VOZILA ZA POTREBE ZIMSKE SLUŽBE”

Dokumentacija v zvezi z oddajo JNMV Dobava delovnega komunalnega vozila za potrebe zimske službe

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun za dobavo delovnega vozila za potrebe zimske službe

Priloga 3 Tehnične specifikacije dobava delovnega vozila za zimsko službo

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 7 ESPD(ESPD v ZIP datoteki)

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba za dobavo delovnega vozila z nadgradnjo 8 m3