JAVNO NAROČILO PO POSTOPKU MALE VREDNOSTI “IZBIRA NAJUGODNEJŠEGAPONUDNIKA ZA PREVZEM IN OBDELAVO LOČENO ZBRANE ODPADNE MEŠANE EMBALAŽE”

Dokumentacija v zvezi z oddajo JNMV Prevezm in obdelava LZOME

Priloga 1 Obrazec Podatki o ponudniku in ponudbi

Priloga 2 Obrazec Predračun

Priloga 3 Obrazec Tehnične specifikacije predmeta naročila

Priloga 4 Obrazec Izjava o predložitvi zavarovanja dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu

Priloga 5 Obrazec Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Obrazec Izjava ponudnika, da ima ustrezne tehnične zmogljivosti in proste kapacitete

Priloga 7 ESPD

Priloga 7 ESPD (XML datoteka)

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA