Javno naročilo po odprtem postopku “Izbira izvajalca za prevzem in obdelavo nenevarnih odpadkov iz centralne čistilne naprave v Piranu za čas 24 mesecev od datuma podpisa pogodbe”

 

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN po odprtem postopku Izbira izvajalca za prevzem in obdelavo NNO iz CČN Piran

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun prevzem in obdelava NNO iz CČN Piran

Priloga 3 Tehnične specifikacije

Priloga 4 Izjava o sodelovanju s podizvajalci

Priloga 5 Seznam podizvajalcev

Priloga 6 Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 6a Izjavaja o izročitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 7 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 8 ESPD

Priloga 8 ESPD

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 10 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 11 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 12 Pogodba za oddajo odpadkov na CČN Piran