JAVNI RAZPIS za subvencioniranje nakupa in montaže malih čistilnih naprav v občini Piran v letu 2019

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN v občini Piran, ki so oziroma bodo izgrajene v obdobju od vključno dne 1. januarja 2019 do vključno 30. septembra 2019.

Vloga, ki se jo poda na predpisanem obrazcu, mora biti v zaprtih kuvertah z imenom in naslovom upravičenca s pripisom »NE ODPIRAJ – razpis – MKČN 2019«, poslana priporočeno po pošti na naslov: OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran  ali osebno vložena v sprejemni pisarni Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

SLO-RAZPISNA dokumentacija MKCN 2019

ITA-RAZPISNA dokumentacija MKCN 2019

Povabilo k oddaji vloge na razpis ter vsebina razpisne dokumentacije

Bando publico per sovvenzioni finalizzate all’ acquisto di piccoli impisanti di depurazione delle acque reflue urbane