DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI IZBIRA IZVAJALCA ZA PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV V RCERO CELJE – ZA OBDOBJE DVEH LET

Dokumentacija v zvezi z oddajo JNMV Izbira izvajalca za prevoz MKO v RCERO Celje za obdobje 24 mesecev

Priloga 1 Podatki o ponudniku in ponudbi

Priloga 2 Predračun za prevoz MKO in KOG

Priloga 3 Tehnične specifikacije odvoz MKO in KOG v RCERO za obdobje 24 mesecev

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Izjava o izpolnjevanju pogojev glede tehnične in strokovne sposobnosti

Priloga 7 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 8 ESPD

Priloga 8_ESPD XML v ZIP datoteki

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 10 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 11 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 12 Soglasje podizvajalca

Priloga 13 Pogodba za odvoz MKO v RCERO Celje