DOBAVA DELOVNEGA VOZILA S SMETARSKO NADGRADNJO – 8m³

Dokumentacija v zvezi z oddajo JNMV Dobava delovnega vozila s smetarsko nadgradnjo 8 m3

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun za dobavo delovnega vozila z nadgradnjo 8 m3

Priloga 3 Tehnične specifikacije dobava delovnega vozila s smetarsko nadgradnjo 8 m3

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 7 ESPD

Priloga 7 ESPD

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba za dobavo delovnega vozila z nadgradnjo 8 m3