DOBAVA DVEH MESTNIH AVTOBUSOV Z MINIMALNO KAPACITETO 35 POTNIKOV

Razpisna dokumentacija – dobava dveh mestnih avtobusov z minimalno kapaciteto 35 potnikov 2021

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun

Priloga 3 Tehnične specifikacije

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 7 ESPD

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba za dobavo dveh mestnih avtobusov z minimalno kapaciteto 35 potnikov