Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO)”

Dokumentacija v zvezi z oddajo JNMV prevzem BRKO

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 predračun za prevzem BRKO

Priloga 3 Tehnične specifikacije BRKO

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Meninčna izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 7 ESPD

ESPD BRKO 2019

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba