Javno naročilo za “Izdelavo in dobavo stojnic za tržnico na Zelenjavnem trgu v Piranu”

Naročnik Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. v skladu z določili Zakona o javnem naročanju vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »IZDELAVA IN DOBAVA STOJNIC ZA TRŽNICO NA ZELENJAVNEM TRGU V PIRANU«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa obrtniških del s količinami in načrta arhitekture, ki ga je pripravila družba za arhitekturno in gradbeno načrtovanje Cvilum, d.o.o. iz Portoroža, maja 2018.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili iz tega povabila in navodili.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1906

najkasneje do 10. 7. 2018 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom “ODDANO”.

20180620_OKOLJE_Piran_Tržnica_Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe

Priloga 1 PONUDBA

Priloga 2 PREDRAČUN stojnice

Priloga 2A Ponudbeni predračun na popis na PZI

Priloga-3-tehnične specifikacije2_STOJNICE PIRAN

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovnje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referencno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 7 ESPD

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba za IZDELAVO IN DOBAVO STOJNIC ZA ZELENJAVNO TRŽNICO V PIRANU

Narocnik_ESPD (5)