Pričenjamo z drugo fazo sanacije tlačnega voda in razcepnega jaška na Fornačah

Cenjene uporabnike obveščamo, da bomo 17.9.2018 pričeli z drugo gradbeno fazo sanacije tlačnega voda in razcepnega jaška na centralni čistilni napravi Piran.

Lokacija gradnje bo na tamponskem platoju na plaži Fornače. V prvi fazi leta 2017 je že bil saniran gor-vodni del tlačnega voda. Dela na cevovodih so se v pravi fazi in se bodo tudi v drugi fazi izvajala po tehnologiji vgradnje sanacijskih mas (armirani poliester) z zračnim pritiskom, razcepni jašek pa bo vkopan in betonske izvedbe.

Obravnavani kanalizacijski sistem predstavlja izpustni del sistema, ki prečiščene vode iz Centralne čistilne naprave Piran odvaja preko tlačnega voda in razdelilnega jaška do podmorskega izpusta in nato v morje.

Gradbena dela bo izvajalo podjetje GRADNJE POLAK Gabrijel Polak s.p. iz Primoža pri Šentjurju,  pogodbena vrednost investicije znaša 350.00,00 EUR brez DDV, dela pa bodo končana predvidoma decembra 2018.

V sklopu investicije je predvidena tudi zaključna ureditev Plaže Fornače; območje gradbišča, ki je prikazano na skici se bo delno tlakovalo, delno pa hortikulturno uredilo.

Gradbišče se nahaja znotraj območja arheoloških najdb, zato smo pred pričetkom del pridobili vsa potrebna soglasja in zagotovili sodelovanje ZVKDS OE Piran ter izvajalca predhodnih arheoloških raziskav.

Okoliške prebivalce in uporabnike parkirišča prosimo za razumevanje in spoštovanje prometne signalizacije, ki bo veljala v času in na območju izvajanja del.

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                        Alen Radojkovič