Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih II. reda

Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Občino Piran in Javnim podjetjem Okolje Piran poziva lastnike priobalnih zemljišč k čiščenju ob vodotokih 2. reda

DOLŽNOSTI LASTNIKOV

Vsi lastniki priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, st. 67/02 in spremembe) dolžni sami zagotavljati:

Odstranjevanje odvečne zrasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

POGOJI, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede priobalni LASTNIK oz. drug UPORABNIK zemljišča, so naslednji:

  • zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje suhe, propadajoče odvečne in poškodovane zrasti iz priobalnega zemljišča,
  • golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitna večja zdrava drevesa, če rastejo ob potoku, se ne smejo posekati,
  • propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5,00 m od zgornjega roba brežine potoka,
  • potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov),
  • potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo. To je Inšpektorat za okolje in prostor OE Koper. Prijave sprejemajo na: 05 663 23 40, irsop.oe-kp@gov.si.)
  • priobalni pas in brežine je treba redno kositi, kjer je to mogoče.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, predvsem odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, da je, v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, štev. 16/04), prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.

PREPOVEDI

Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, vas obveščamo, da je prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršno koli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču.

Prav tako je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedano:

 • postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj,
 • deponiranje bal sena in drugih pridelkov,
 • deponiranje gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih odlagališč.

Javno podjetje Okolje Piran bo poskrbelo za ustrezno vzdrževanje in čiščenje priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda v lasti Občine Piran, ki niso v najemu.

Lastnike in najemnike občinskih, zasebnih in državnih zemljišč, pozivamo, naj upoštevajo navodila Ministrstva za okolje in prostor.