Poziv lastnikom objektov k ureditvi neustreznega priklopa na javno kanalizacijo

Onesnaženje morja s fekalijami je vir potencialne nevarnosti za zdravje ljudi in nevarnost za splošno okoljsko škodo. Razlogi za onesnaženje velikokrat izhajajo iz nespoštovanja pravil pri priklapljanju na javno fekalno ali meteorno kanalizacijo, torej v tako imenovanih »črnih priklopih«, ko se lastniki objektov vede ali nevede napačno priklopijo na javni kanalizacijski sistem in s tem ogrožajo zdravje ljudi in okolje.

Način in pogoje priključitve objekta na javno kanalizacijo v občini Piran določa Odlok  o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS 31/2018), priključitev pa je možna le na podlagi pisnega soglasja izvajalca javne službe.

Glede na nevarnosti, ki izhajajo iz nepravilnega priklopa na javno kanalizacijo, pozivamo vse lastnike objektov, da nemudoma preverijo stanje in legalnost njihovega priključka na javno kanalizacijsko omrežje ter nas v primeru napak ali suma na napake takoj kontaktirajo, da opravimo strokoven pregled, ugotovimo dejansko stanje in predlagamo ukrepe za sanacijo priključka.

Z veseljem se bomo odzvali na vsak klic, kjer bo zavest do čistega in zdravega okolja spodbudila lastnike objektov k »samoprijavi« nepravilnega priključka. V takem primeru se bodo lastniki izognili nevšečnim in neprijetnim ukrepom, ki jih bomo primorani izvesti zaradi varovanja zdravja ljudi in  preprečitve okoljske škode.

Istočasno bomo izvajali poostrene terenske preglede. Ob vsakem ugotovljenem nedovoljenem ali nepravilnem priključku bomo hitro ukrepali; nemudoma bomo zamašili nedovoljeni dotok v javno kanalizacijo s purpenom ali dotok zacementirali, zaprli bomo torej nedovoljene in nepravilne priklope na javno kanalizacijsko omrežje, fekalno ali meteorno, kršitelja pa prijavili občinski inšpekciji.

Dosedanja praksa, dolgotrajni inšpekcijski postopki, ko lastniki objektov še nekaj let po uvedbi postopka niso legalizirali priključka, se kaže neučinkovita, saj je ob nepravilnem priklopu ves čas prisotna ogroženost za zdravje ljudi in onesnaženje, kljub postopkom v teku.

Ne bomo več čakali na zaključek dolgotrajnih inšpekcijskih pregledov, zaradi nevarnosti zastrupitve ljudi ali onesnaženja okolja, bomo vsak ugotovljen nedovoljen priklop na javno kanalizacijo nemudoma zamašili.

Zaradi zdravja ljudi in z namenom preprečevanja okoljske škode smo izdelali nabor preventivnih ukrepov, s katerimi bomo zagotavljali zdravo in čisto okolje. Redno izvajanje monitoringa na iztoku meteornih kanalov v morje, iskanje virov onesnaženja, stalna kontrola priključkov na javno kanalizacijo, ozaveščanje in pomoč lastnikom objektov pri sanaciji priključkov v primeru samoprijave ter zamašitev nedovoljenih priključkov, to so naši prvi koraki k zagotavljanju varnosti za naše občane in turiste.

Verjamemo, da je tudi lastnikom objektov z nedovoljenimi priključki v interesu, da naša občina ohranja zdravo in čisto morje, brez katerega se naši najmočnejši gospodarski panogi – turizmu, pišejo slabi časi.

Naše podjetje se bo zagotovo trudilo in vztrajalo pri izvajanju vseh ukrepov, ki smo si jih zadali, predvsem za skupno dobro in varno morje. Želimo si in pričakujemo, da se nam bodo pridružili tudi ostali.

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                           Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                          Gašpar Gašpar Mišič