Občina Piran je čista, varna in kanalizacijsko nadpovprečno opremljena

Spoštovani,

odzivamo se na zapis g. Petra Frankla, ki je bil objavljen 1. 9.2017 v reviji Manager pod naslovom »Kanalizacijski nauki Pirana in Portoroža, morski pozdrav«

Okolje Piran, d.o.o. poleg javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Piran izvaja tudi zbiranje komunalnih odpadkov, pokopališko in pogrebno dejavnost, vzdrževanje javnih površin in parkirišč, dejavnost turistične infrastrukture (upravljanje tržnic, kopališč, pristanišč) in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti.

Podjetje upravlja 7 kanalizacijskih sistemov, celotno kanalizacijsko omrežje znaša 178.080 m, od tega je tlačnega omrežja 3.093 m, omrežja za padavinske vode 49.421 m, mešanega omrežja 25.017 m, omrežja samo za komunalno odpadno vodo pa 100.549 m. Na celotnem kanalizacijskem sistemu obstaja šestnajst črpališč s kapaciteto od 20 do 300 l/sekundo.

Na kanalizacijsko omrežje dolžine 178 km je priključeno okoli 14.600 prebivalcev Občine Piran. Pokritost s kanalizacijskim sistemom je v občini Piran nadpovprečna, v aglomeraciji Lucija, ki zajema naselja Lucija, Portorož, Piran ter delno Strunjan, celo 97 odstotna.

Podjetje upravlja tudi 7 čistilnih naprav, s skupno projektirano zmogljivostjo 34.800 populacijskih enot (PE), od tega je zmogljivost čistilne naprave Piran 33.000 PE.

Z evropskimi sredstvi je podjetje pred osmimi leti izvedlo popolno rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Piran in male komunalne čistilne naprave Sečovlje ter izgradilo kanalizacijsko omrežje na območju Gorgo – Parecag, Vinjole – Nožed in v delu Strunjana.

Od leta 2009 obratuje nova Centralna čistilna naprava Piran z SBR tehnologijo oziroma s terciarno stopnjo čiščenja odpadnih voda. Investicija v CČN se je izkazala za dobro odločitev, saj so vrednosti vseh parametrov, ki jih vključuje redni monitoring, pod mejnimi vrednostmi.

Sama čistilna naprava ne povzroča smradnih emisij, kot jih je nekoč. Do neprijetnih vonjav prihaja na delih kanalizacije, kjer tlačimo vodo. V naši občini je konfiguracija terena zelo razgibana, ponekod kanalizacija poteka po morskem dnu, ponekod so velike višinske razlike pri črpanju vode. Povsod tam, kjer odpadna voda pride iz tlačnega voda na površje oz. teče naprej s prostim padom, prihaja do težav z občasnimi smradnimi emisijami in sicer:

  1. na Fornačah, kjer prihaja odpadna voda po morskem dnu iz Pirana,
  2. v Pacugu, kjer črpamo vodo s 100 metri  višinske razlike iz Strunjana (Salinere),
  3. na Belem Križu, kjer, kjer črpamo vodo z 90 metrov višinske razlike iz Fiese.

Vsi upravljavci kanalizacijskih sistemov se soočajo s podobnimi težavami, kot se na Okolju Piran, iz preprostega razloga. Povsod tam, kjer se voda tlači na daljši razdalji, prihaja do občasnih povečanih smradnih emisij.

Te točke pa le niso tako zelo problematične, kot bi se dalo razbrati iz zapisa gospoda Frankla. Do povečanega občutka neprijetnih vonjav ob takih točkah nastaja povsod, kjer so uporabljene podobne rešitve.

Okolje Piran ni nikoli molčalo ali celo zakrivalo teh dejstev, kar je razvidno tudi iz letnih poročil družbe. Še več, podobne težave smo v preteklih letih poskušali aktivno reševati z vgradnjo raznih filtrov, bodisi kemijskih ali bio-filtrov, ali z uporabo raznih specialnih parfumov in to počnemo tudi danes. V kratkem bodo poskusili učinek tehnologije z zeolitnimi filtri, za katero si nadejajo, da bo zmanjšala smradne emisije.

Celoten kanalizacijski sistem v občini Piran deluje dobro. Do občutkov povečanih smradnih emisij prihaja na nevralgičnih točkah, kar ob zavedanju, da delujemo v turistični občini poskušamo z najrazličnejšimi tehničnimi rešitvami ustrezno reševati.

Investicije in sanacije kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav potekajo vseskozi, seveda glede na razpoložljiva sredstva in prioritete.

V letu 2016 je podjetje saniralo črpališče Salinera in črpališče Metropol ter Malo komunalno čistilno napravo Padna, obnavlja se obstoječa kanalizacija Pacug-Fiesa. Izdelan je projekt sanacije tlačnega voda na Fornačah, v letu 2017 pa nadaljujemo z letnim programom dela, ki je potrjen s strani Občine Piran.

Prvi rezultati sistemske raziskave Turističnega združenja Portorož (TZP) o zadovoljstvu turistov na destinaciji Portorož – Piran kažejo, da gostje cenijo predvsem varnost destinacije, čistočo okolja profesionalnost turističnega osebja, prijaznost lokalnega prebivalstva in naravo. Tako so čistočo ocenili več kot dobro in ji namenili 4 točke od 5 možnih.

Tudi ta podatek priča, da na Okolju Piran ustrezno in kvalitetno skrbimo za naše osnovno poslanstvo –  skrb za čistočo in zdravo življenje v občini Piran,  ki je dom 17.000 prebivalcem, začasno zatočišče več kot 1,5 mio turistom in številnim rastlinskim in živalskim vrstam.

Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda