Nova neprofitna stanovanja v Sečovljah

Po trinajstih letih bomo v občini Piran ponovno gradili neprofitna stanovanja. Po dolgotrajnem usklajevanju med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in Občino Piran ter zadostitvi  zahtevnemu  urejanju vse potrebne dokumentacije septembra pričnemo z gradnjo.

Večstanovanjski objekt z 22 stanovanji, uporabne površine 1.370,32 m2 in dvonivojsko parkirišče z 48 parkirišči bomo gradili v naselju Sečovlje-Košta in sicer na območju grebena, kjer je predvidena pozidava stanovanjskega tipa. Objekt je predviden na spodnjih terasah severno od grebenske ceste in ob lokalni cesti za Parecag, s katere je predviden tudi dostop do objekta.

Občina bo prispevala finančna sredstva za 11 stanovanj, Stanovanjski sklad RS pa za drugo polovico.

Objekt bo delno vkopan in bo sestavljen iz dveh zrcalno enakih enot z ločenima vhodoma in stopniščema, v vsakem stopnišču bo 11 stanovanjskih enot.  V vsakem vhodu bo osebno električno dvigalo nosilnosti 675 kg.

Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, zato so dostopi do vhodov in tudi sami vhodi brez grajenih in komunikacijskih ovir. Dve stanovanji, na vsakem vhodu po eno, bosta prilagojeni bivanju funkcionalno oviranim osebam, vsi prostori bodo dovolj veliki, da bo omogočeno gibanje z invalidskim vozičkom, oprema napeljav in naprav bo prav tako prilagojena posebnim potrebam funkcionalno oviranim osebam.

Direktor Alen Radojkovič: »Zadnjih nekaj let je bila skupna prioritetna naloga Občine Piran in Okolja Piran iskanje možnosti in rešitev, da pričnemo z gradnjo tega stolpiča. V Okolju Piran smo zelo zadovoljni, da bo oktobra leta 2019 dvaindvajset mladih družin prišlo do novega stanovanja, za katere bo polovico finančnih sredstev zagotovila Občina Piran, Stanovanjski sklad pa drugo polovico. Z izgradnjo stolpiča se bo tudi uredil del naselja, kjer je bilo do sedaj divje odlagališče, uredila se bo vsa potrebna infrastruktura. So pa pred nami že novi izzivi; preučujemo možnosti za novo cesto, ki bi razbremenila center Sečovelj in kot najboljša varianta se nam ponuja lokacija na južnem pobočju, kjer je bila nekoč predvidena cesta do golf igrišča, parcele pa so večinoma v lasti občine.«

   

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                       Alen Radojkovič