Nadzor nad pravilnim ločevanjem odpadkov

Že vrsto let načrtno spodbujamo k ločevanju odpadkov, kljub temu pa ločevanje odpadkov še ni povsem na zadovoljivi ravni. V številnih zabojnikih (vrečah) za mešane komunalne odpadke je še vedno precej odpadkov, ki bi morali biti ločeni v namenske zabojnike. Odgovornost za lastne odpadke nosi vsak povzročitelji odpadkov, zato je ločevanje odpadkov potrebno začeti že na izvoru nastanka odpadkov, torej v gospodinjstvu.

Obveščamo vas, da bomo na terenu izvajali redni nadzor nad pravilnim ravnanjem z odpadki. Vozniki komunalnih vozil s spremljevalci bodo opravljali vizualni pregled posod (vreč) in kontejnerjev, ob nepravilnostih pa ukrepali kot sledi:

• Pri prvem nepravilnem ravnanju bomo odpadke odpeljali, uporabnik pa bo prejel pisno opozorilo o napačnem ravnanju z odpadki.
• Pri drugi nepravilnosti, napačno odloženih odpadkov ne bomo odpeljali (posode ne bomo izpraznili); uporabnik bo moral puščene odpadke pravilno odložiti v namenske posode (vreče), proti dodatnemu plačilu pa uporabnik lahko naroči, da to opravimo delavci Okolja.
• Pri večkratnih nepravilnostih bomo zadevo predali občinski inšpekciji, ki bo ukrepala skladno z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki. Za nepravilno ravnanje z odpadki in izogibanje vključevanju v sistem zbiranja in odvoza odpadkov se po veljavnih predpisih kaznuje pravno osebo (podjetje) z globo 2000,00 € in 400,00 € odgovorno osebo (direktorja). Za povzročitelje odpadkov iz gospodinjstev (fizične osebe), ki se ne prijavijo na odvoz odpadkov, znaša globa 400,00 €, za druge kršitve odloka pa 200,00 €.

Nepravilno ravnanje z odpadki povzroča neželene okoljske učinke; onesnažuje okolje, ogroža naše zdravje, uničuje življenje v morju in vodne vire, povzroča izpuste toplogrednih plinov in še bi lahko naštevali, ob vsem tem pa tudi bistveno vpliva na višje stroške ravnanja z odpadki.
Pravilno ravnanje z odpadki je obveza vsakega posameznika, živeti v zdravem okolju pa je pravica vsakega posameznika.

Varujmo okolje za naše otroke, ločujmo odpadke!

  

Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda