IZJAVA O ODDAJI DELA CENTRALNE PLAŽE PORTOROŽ

Po preiskavi Nacionalnega preiskovalnega urada, opravljeni na podlagi ovadbe občinskega svetnika Davorina Petarosa in občinske svetnice Nevenke Kavčič, vam zaradi načela transparentnosti delovanja poslovodstva posredujemo dodatne informacije o oddaji centralnega dela plaže Portorož.

Oddaja plažne površine v izmeri 2165 kvadratnih metrov Hotelu Palace Portorož d.o.o. je del sanacijskega načrta podjetja, ki ga je potrdil Nadzorni svet družbe. Izhodiščno najemnino 18.402,50 evrov je določil Salko Pivać, sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke, ki je pristojen za ocenjevanje višine najemnin. Da je ocenjena vrednost najemnine primerna, potrjuje tudi primerjava oddaje plažnih površin za enako namembnost na drugih lokacijah, ki jih trži družba OKOLJE Piran.

  • Plažna površina Strunjan – pogodba Terme Krka d.o.o., sklenjena 22.12.2017 za obdobje 10 let, vrednost najemnine na leto 13.152,70 evrov brez DDV. Površina v najemu: 12.016 m²
  • Plažna površina Fiesa – pogodba Isbe d.o.o., sklenjena dne 2.2.2010 za obdobje 5 let s podaljšanjem za 5 let (skupno 10), vrednost najemnine na leto 16.200,00 evrov brez DDV. Površina v najemu: 9.400 m². Pogodba je pretekla 31.12.2019.
  • Plažna površina Portorož – del Centralne plaže Portorož – pogodba Hotel Palace Portorož d.o.o., sklenjena dne 15.11.2019 za obdobje 20 let z možnostjo podaljšanje, vrednost najemnine na leto 18.402,50 evrov brez DDV. Površina v najemu 2.165 m².

V pogodbi s Hotelom Palace Portorož d.o.o. je dodana tudi določba, da se najemnik izrecno zavezuje, da bo ves čas trajanja najemne pogodbe zagotovil spoštovanje pravil javnega dobra in tako svojo posebno pravico uporabe javnega dobra oziroma najemno pravico izvajal tako, da le-ta ne bi onemogočala ali bistveno omejevala izvajanje splošne rabe najetega dela nepremičnine, ki je opredeljena kot javno dobro.

Plaža STRUNJAN Plaža FIESA Plaža PORTOROŽ
Najemnik Terme Krka d.o.o. Isbe d.o.o. Hotel Palace Portorož d.o.o.
Datum sklenitve pogodbe 22.12.2017 2.2.2010 15.11.2019
Vrednost letne najemnine 13.152,79 EUR brez DDV 16.200 EUR brez DDV 18.402,50 evrov brez DDV
Površina 12.016 m² 9.400 m² 2.165 m²

 

Družba OKOLJE Piran d.o.o. ima znotraj sektorja Turistične infrastrukture pet ločenih enot. Ena od teh je imenovana plaža in obalni pas. Ta se deli na plažo, ki predstavlja Centralno plažo Portorož in obalni pas, ki zajema preostale dele območja, s katerimi upravlja Okolje Piran.

Rezultati poslovanja za celotno Centralno plažo Portorož od leta 2016 do vključno 2018 izkazujejo izgubo. Prihodki od celotnega poslovanja Centralne plaže Portorož, ki nastajajo iz naslova trženja ležalnikov, senčnikov in sanitarij v enakem obdobju znašajo od 180.000 evrov do 232.000 evrov in so močno odvisni od vremenskih razmer. Stroški materiala, stroški storitev in drugi odhodki, ki se neposredno nanašajo na izvajanje te storitve, znašajo od 850.000 evrov do 910.000 evrov na leto, povzeto po revidiranih računovodskih izkazih za obdobje od 2016 do vključno 2018. Iz tega izhaja, da stroški znatno presegajo prejete prihodke iz opravljanja dejavnosti na plaži, ki se kot posledica izkaže v negativnem rezultatu poslovanja za oddelek Centralna plaža Portorož. Vsi navedeni prihodki so ustvarjeni na celotnem delu plaže Portorož v izmeri 18.250 kvadratnih metrov, ki je sestavljena iz 6.900 kvadratnih metrov peščenih površin in 11.350 kvadratnih metrov drugih površin. S sklenjeno pogodbo med podjetjem Okolje Piran in Hotel Palace Portorož d.o.o. smo v najem oddali 2.165 kvadratnih metrov peščene površine, ki v sorazmernem deležu ustvarja celotne prihodke na plaži.

Oddaja pogodbenega dela plažne površine izboljšuje celotno poslovanje Centralne plaže Portorož zaradi večjega prihranka na stroških v znesku 65.436 evrov na leto ne glede na znižane prihodke v višini 35.367 evrov. S tem bo izkazan boljši poslovni izid v letu 2020 za najmanj 30.000 evrov za enoto Centralna plaža Portorož.

Lep pokazatelj, da upravljanje plaže ne predstavlja priložnosti, kot si to nekateri zmotno predstavljajo, je tudi odločitev Hotelov Metropol d.o.o., da se odpovejo koncesiji na delu Centralne plaže Portorož v dolžini 420 metrov obalnega pasu zaradi težav s presežkom stroškov nad prihodki pri upravljanju plaže. Njihova odločitev temelji na nedonosnem poslovanju upravljanja plažne površine.

Njihov primer dodatno potrjuje pravilnost naše poslovne odločitve, da smo del portoroške plaže oddali v najem, saj za Okolje Piran d.o.o. oddaja dela portoroške plaže predstavlja poslovno priložnost, ki bo prispevala k zmanjšanju stroškov v enoti Plaža Portorož in izboljšanju poslovanja družbe, kot je to bilo predstavljeno v sanacijskem načrtu družbe, ki ga je potrdil Nadzorni svet družbe.

Ne nazadnje bo z oddajo dela centralne plaže pridobila celotna občina Piran. Poslovne odločitve temeljijo na celostni turistični ponudbi ob zagotavljanju urejenih javnih površin ter finančno vzdržnem poslovanju.