(Slovensko) Namera o oddaji – 167m² površine v Fiesi za slaščičarno 2015

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., ki ga zastopa direktor družbe Darij BARRILE, želi gostinski lokal »Spiaggia«, ki se nahaja v plažnem objektu I. na centralni plaži v Portorožu, oddati v najem za izvajanje gostinske dejavnosti, z namenom zagotovitve višje stopnje turistične ponudbe plaže in samega Portoroža. Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. izvaja predmetni razpis z namenom, da zainteresirani subjekti na način in pod pogoji iz te razpisne dokumentacije zagotovijo obratovanje lokala v okviru zahtevanih pogojev.

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. se je za dosego navedenega cilja odločilo, da bo izvedlo razpis, s katerim bo svoje stvarno premoženje – gostinski lokal – s pripadajočima terasama (zaprto in odprto teraso) oddalo v najem tistemu ponudniku, ki bo po tem javnem razpisu izpolnil vse zahtevane pogoje ter ponudil najvišjo mesečno najemnino za najem lokala.

Predmet najema je natančneje opredeljen v nadaljevanju razpisne dokumentacije. Sicer pa gre za del poslovne stavbe na centralni plaži v Portorožu s pripadajočima terasama, in  se oddaja v najem za dobo 15-ih let in sicer od 01.01.2015 do 31.12.2029.