Začetek vzdrževalnih del gozdnega območja na Valeti

Na podlagi terenskega ogleda inženirjev gozdarstva in prejetega soglasja Zavoda za gozdove Slovenije bo Javno podjetje Okolje Piran v naslednjih dneh pričelo z odstranitvijo manjših obolelih in tujerodnih dreves na odseku Valeta-Sečovlje. Dela bodo potekala predvidoma 10 dni, odvisno od vremenskih razmer.

Inženirji gozdarstva so na varovalnem pasu DC št. G2-111, na odseku 0239 Valeta-Sečovlje, označili dvajset dreves, ki so zaradi biotskih dejavnikov (škodljivci, bolezni) in abiotskih dejavnikov (veter, suša, plaz, usad, onesnažen zrak) poškodovana do te mere, da ne morejo več prispevati h gozdnogojitveni prihodnosti območja.

Z odstranitvijo, ki jo bo opravil zunanji strokovni izvajalec, bodo zagotovili zdravo in uravnoteženo gozdno sestavo ter omogočili naravno obnovo gozda. Javno podjetje Okolje Piran se pri tem zavezuje k izvedbi del z minimalnim vplivom na okolje in upoštevanju najvišjih standardov varstva narave.